สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
???? อาณาเขตการปกครองมีพื้นที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,250 ไร่ ตำบลท่าราบ เป็นตำบลหนึ่ง ของอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองราชบุรีประมาณ 7 กิโลเมตร และมีเขตการปกครอง ดังนี้
???? alt? ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
???? alt? ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี
???? alt? ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี
???? alt? ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำแม่กลองกับตำบลหลุมดิน และตำบลหนองกลางนา
alt

ภูมิประเทศ
???? ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่าราบ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ำแม่กลอง และยังมี ลำคลองสายเล็กๆ จำนวนมาก ทำให้มีน้ำตลอดปี พื้นที่จึงเหมาะสำหรับการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่จะอยู่อาศัยทางทิศตะวันตกติดแม่น้ำแม่กลอง ลักษณะภูมิอากาศของตำบล ท่าราบมีลักษณะอากาศไม่ร้อนจัด ไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.7 องศาเซลเซียส แบ่งได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนประมาณเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม ฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายน ถึง พฤศจิกายน และฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์
alt

ประชากร
???? จำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,156 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,931 คน เพศชาย 1,825 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 เพศหญิง 2,106 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 151.19 คน/ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1 บ้านท่าราบ 152 252 288 540
2 บ้านท่าราบ 213 337 424 761
3 บ้านกล้วย 254 361 397 758
4 บ้านบางกระ 100 145 155 300
5 บ้านคลองโพธิ์ 210 363 416 779
6 บ้านซ่อง 157 247 293 540
7 บ้านซ่อง 70 120 133 253

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้