สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบนายอดุลย์ คงสว่าง
ประธานสภาอบต.ท่าราบ


นางผุสดี  คล้ำประเสริฐ
รองประธานสภาอบต.
     

สิบเอกอำนวย ไทยประเสริฐ
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
สมาชิกสภาอบต.

น.ส.พวงเพ็ญ  พรรณลึก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
       

น.ส.วาสนา  พยัคฆ์พันธุ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1

นายจิรศักดิ์  หิรัญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 

นายมนู  บุญหล่ำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต.

นายนพนันท์  พัฒนกุล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.

นายสมรวม  ลอยอากาศ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
น.ส.วรรณา  ทองใบใหญ่
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
ร้องตรีสมหมาย  ปันคำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.

นายเถลิงศักดิ์  ขำล้วน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.

นายยะลา  บุญเนตร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

นางจริน คิมอยู่
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
   

 
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้