บุคลากรสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


สิบเอกอำนวย  ไทยประเสริฐ
ปลัด อบต.ท่าราบ


น.ส.ณฤวดี  บุญทศ
รองปลัด อบต.ท่าราบ


นางนงนภัส  ทองดี
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส.สุกัญญาณี  ตรีสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 

น.ส.สุภาพร  งามยิ่งยวด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จ่าเอกสราวุฒิ  แปลงสนิท
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

นายกานต์กวินท์ ทิพสร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
alt

น.ส.จรรยา  วิหคหาญ
ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
alt

น.ส.ธัญหทัย  เตียวตระกูล
ผช.นักพัฒนาชุมชน
alt

นายอนุชิต  พลับทอง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
   
alt

นายยงยุทธ  วิโรจน์ธนกิจ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
alt

นายปัญญา  เชยชม
ยาม
 
alt

นายสมาน  นิยมคุณ
คนงานทั่วไป
นายอนุ  เรียงสุวรรณ์
คนงานประจำรถขยะ
 
นายสัญญารัตน์  ศรีบุญเรือง
คนงานประจำรถขยะ
นายบรรลือชัย  สาระวก
คนงานประจำรถขยะ
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้