บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


นางพัชรี คงสว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางบุษรา ผดุงกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 

นางวิลิดา สิงห์ธงยาม
เจ้าหน้าที่การเงินฯ ชำนาญงาน

น.ส.พยงค์ ศรีนวล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

นายภาณพงศ์  ทิพย์วรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.พัชรี  เพชรรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุ
   

น.ส.อรุณลักษณ์ ศักดิ์สมบูรณ์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 
alt

น.ส.พเยาว์  พลับทอง
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายสถาพร  แสนแก้ว
คนงานทั่วไป
    
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้