ประกาศ รายชื่อผู้ที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.นายนพดล พุ่มสวัสดิ์      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2.นางพัชรี    คงสว่าง        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

3.นางวิลิดา   สิงห์ธงยาม   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

4.นางพเยาว์  พลับทอง     ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

5.นายภาณุพงศ์ วิหคหาญ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

6.นายสุรินทร์  พืชนะผล     ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

7.นายสันทัด          เกษมศรี           ตำแหน่ง พนักงานบริษัท

8.น.ส.จุฑามาศ      เจีนมศักดิ์         ตำแหน่ง พนักงานบิษัท

9.นายธีรศักดิ์         พืชนะผล          ตำแหน่ง พนักงานบริษัท

10.นายรัฐนนท์       เจีนมอินทร์       ตำแหน่ง พนักงานบริษัท

11นายถนอมศักดิ์    ขุนหวัติ            ตำแหน่ง พนักงานบริษัท

12.นายนพกร          นิลพฤกษ์        ตำแหน่ง พนักงานบริษัท

13.นายปรีชา           บุตรดารา         ตำแน่ง พนักงานบริษัท

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้