ระบบจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนการคลัง 12
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงหอฉันท์ (วัดเก่าบางกระ) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 7
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 9
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ส่วนการคลัง 13
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงหอฉันท์ (วัดเก่าบางกระ) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ส่วนการคลัง 6
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องปรพกาศชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟบริเวณงานตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงของตำบลท่าราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งเวทีและบริเวณสถานที่จัดงานตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงของตำบลท่าราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 31
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศการเสนอราคา จ้างเต็นท์ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงของตำบลท่าราบ จำนวน ๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงของตำบลท่าราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 6
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีพร้อมชุดเครื่องเสียงและประดับไฟเวทีตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงของตำบลท่าราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 43
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 55
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อเมนประปา (จากสะพานคลองท่อถึงสถานีแยกก๊าซ ปตท.) หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 13
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 20
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีฝังกลบขยะถูกสุขลักษณะประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 16
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 24
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕-หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 16
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม(แบบก้อน) คลอรีน (แบบน้ำ) ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 14
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสืบสานลอยกระทงของตำบลท่าราบ ขนาด ๑.๕๐x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง -
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขนาด ๑.๕๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 10
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ส่วนการคลัง 14
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องจ้างเหมาดำน้ำเพื่อกำจัดวัชพืชอุดตันหัวกะโหลกที่สูบน้ำดิบท่อประปา หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ โครงการ ส่วนการคลัง 14
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องจ้างเหมาดำน้ำเพื่อกำจัดวัชพืชอุดตันหัวกะโหลกที่สูบน้ำดิบท่อประปา หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ โครงการ ส่วนการคลัง 15
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาด ใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๕ บ้านคลองท่อ ตำบลท่าราบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ฯ ส่วนการคลัง 26
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ส่วนการคลัง 36
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องจ้างเหมาดำน้ำเพื่อกำจัดวัชพืชอุดตันหัวกะโหลกที่สูบน้ำดิบท่อประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ โครงการ ส่วนการคลัง 5
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ ราย ส่วนการคลัง 3
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานดูแลสถานที่ของกองช่าง จำนวน ๑ ราย ส่วนการคลัง 23
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเขียนแบบ จำนวน ๑ ราย ส่วนการคลัง 1

หน้า 1 จาก 42

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้503
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1884
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้503
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11894
mod_vvisit_counterเดือนนี้6054
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว47992
mod_vvisit_counterทั้งหมด417454

We have: 12 guests, 1 bots online
IP: 44.200.169.3
วันนี้: ธ.ค. 04, 2022QR Code
อบต.ท่าราบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด