ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ส่วนการคลัง 3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วนการคลัง 25
3 ประุกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 72
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักปลัด 55
5 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 87
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ส่วนการคลัง 69
7 รายงานการตรวจสอบการเงิน หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ส่วนการคลัง 1017
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง 55
9 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 60
10 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 20
11 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 18
12 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 22
13 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 20
14 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 81
15 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด 50
16 ประกาศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำนักปลัด 22
17 ประกาศ ใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุยาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สำนักปลัด 21
18 จดหมายข่าว เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีประเภทต่างๆให้มายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประเภทต่างๆให้้มายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในวันเวลาที่กำหนดประจำปี 2561 Administrator 33
19 รับโอนพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด 96
20 ประกาศรายงานการตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ส่วนการคลัง 66
21 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ สำนักปลัด 59
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ให้ไปยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ส่วนการคลัง 8
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ให้ไปยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่กำหนดให้ควบคุมและต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประจำปี 2562 ส่วนการคลัง 3
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินภาษีป้าย ประจำปี 2562 ส่วนการคลัง 6
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ส่วนการคลัง 4
26 ประกาศเชิญชวน ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส สำนักปลัด 75
27 ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส Administrator 71
28 ประกาศ การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 508
29 ประกาศ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 40
30 ประกาศ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 38

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้